Zarządzenie Nr 7/2021

Dyrektora Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka”

z dnia  12 maja 2021 r.

w sprawie ustanowienia dla pracowników Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka” dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty w 2021 roku

Na podstawie art. 130 § 1 i art. 1513 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam:

1. 04 czerwca 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka” w zamian za przypadające święto w dniu 01 maja 2021 r. (sobota)

224 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka” w zamian za przypadające święto w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota)

§ 2

O ustalonych dniach wolnych od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez umieszczenie na stronie  http://www.rajmaluszka.maslow.pl oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń i drzwiach wejściowych do budynku Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.