Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1 4 \ 2018

Dyrektora Żłobka Samorządowego „ Raj Maluszka” w Domaszowicach

z dnia 06.09.2018r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Rodziców w Żłobku Samorządowym „Raj Maluszka” w Domaszowicach 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457) oraz Statutu Żłobka Samorządowego Raj Maluszka w Domaszowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Masłów NR XIV \ 113\ 15 z późniejszymi zmianami, zarządza się co następuje:

§ 1

W Żłobku Samorządowym „ Raj Maluszka” w Domaszowicach wprowadza się Regulamin Rady Rodziców w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1

Do Z A R Z Ą D Z E N I A Nr 1 4 \ 2018

Dyrektora Żłobka Samorządowego „ Raj Maluszka” w Domaszowicach

z dnia 06.09.2018r.

REGULAMIN RADY RODZICÓW

ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO „RAJ MALUSZKA”

DOMASZOWICE 205A, 25-351 KIELCE

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” jest organem działającym na terenie Żłobka. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego „ Raj Maluszka” w Domaszowicach.

§ 2

Rada liczy 3 członków.

Kadencja Rady trwa 1 rok kalendarzowy. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

II. Wybory do Rady Rodziców

§ 3

Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców. Rodzice dzieci, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu. Rada powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby.

§ 4

Wybory rady przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady.

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Wybrani 3 przedstawiciele wchodzą w skład Prezydium Rady Rodziców.

§ 5

Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora Żłobka. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III. Władze Rady

§ 6

Prezydium Rady Rodziców składa się z 3 osób: przewodniczącego Rady, sekretarza i skarbnika Rady. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

IV. Posiedzenia Rady

§ 7

Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na pół roku. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.

§ 8

Posiedzenia Rady są protokołowane.

Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał

§ 9

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

VI. Cele i zadania Rady Rodziców

§ 10

Zadania Rady Rodziców stanowią:

– współdziałanie ze Żłobkiem w celu jednolitego oddziaływania przez rodzinę

i żłobek w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym,

– uczestniczenie w życiu Żłobka przyczyniając się do ciągłego podnoszenia jakości

pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci,

– prezentowanie wobec Dyrektora wniosków i opinii rodziców w sprawach dotyczących

jednostki,

– przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do Żłobka informacji o udzielanej

pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

§ 11

Działalność finansowa Rady Rodziców

Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej. Pieniądze przyjmowane są na konto Rady Rodziców. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków oraz wysokość pogotowia kasowego. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia żłobka, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, meetingów, warsztatów szkoleniowych dla rodziców oraz innych ustalonych wydatków.

VII. Postanowienia końcowe

§ 12

Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy (łącznie z finansami) związane z działalnością Rady Rodziców. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady Rodziców.

Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców. W celu wymiany informacji i współdziałania z organami Żłobka – Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania Dyrektora Żłobka oraz inne osoby.

Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy w sprawach, które poruszane są na posiedzeniach a mogą naruszyć dobra osobiste dzieci, ich rodziców a także pracowników Żłobka.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia Dyrektora Żłobka